On Day Trips

| รวมเรื่องท่องเที่ยว |


| เล่าเรื่องถ่ายภาพ |

การบันทึกความทรงจำมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนไดอารี่หรือการบันทึกวิดีโอ ก็ถือว่าเป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบัน

| การถ่ายภาพ |
ก็เช่นกัน เพียงแค่คุณกดถ่ายภาพเพียง 1 ครั้ง ภาพที่คุณถ่าย สามารถบ่งบอกได้ถึงอารมณ์และบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิต ที่มีผลต่อมุมมอง ความรู้สึก ตลอดจนกระบวนการทำงานซึ่งนำมาสู่ภาพนั้นๆ ได้